✴️ Quy trình báo cáo sự cố y khoa

Nội dung

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất trình tự các bước giải quyết khi phát sinh sự cố y khoa hay các nguy cơ tiềm ẩn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị nhằm kịp thời khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra đối với người Xóc đĩa online tại Fun88, phân tích, xác định nguyên nhân gốc dẫn đến sự cố, từ đó đưa ra khuyến cáo phòng ngừa tránh tái diễn hướng đến sự an toàn cho người Xóc đĩa online tại Fun88 và nhân viên y tế.

 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng toàn Xóc đĩa online tại Fun88 viện.

 

III. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Sự cố y khoa: là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến Xóc đĩa online tại Fun88 lý hoặc cơ địa người Xóc đĩa online tại Fun88, tác động đến sức khỏe, tính mạng của người Xóc đĩa online tại Fun88.

2. Tình huống có nguy cơ gây ra sự cố(near-miss): là tình huống đã xảy ra nhưng chưa gây hậu quả hoặc gần như xảy ra nhưng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, chưa gây tổn thương đến sức khỏe của người Xóc đĩa online tại Fun88.

3. Nguyên nhân gốc: là nguyên nhân ban đầu có mối quan hệ nhân quả trực tiếp dẫn đến việc xảy ra sự cố y khoa, nguyên nhân gốc có thể khắc phục được để phòng ngừa sự cố y khoa.

 

IV. HÌNH THỨC BÁO CÁO

- Trực tiếp: Gửi phiếu báo cáo sự cố y khoa về phòng Quản lý chất lượng

- Qua email: [email protected] 

- Dùng trên trang web Fun88

- Gọi điện thoại (trong trường hợp khẩn cấp, ghi phiếu sau): về phòng Quản lý chất lượng (số nội bộ 2060 hoặc CN Nguyễn Bá Trọng, SĐT 0902768728), riêng đối với sự cố y khoa gây tử vong cho 01 người và có nguy cơ tiếp tục gây tử vong cho nhiều người cần báo cáo ngay cho trưởng phòng KHTH hoặc lãnh đạo Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023.

 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

1. Báo cáo tự nguyện

Áp dụng đối với các sự cố y khoa chưa xảy ra hay đã xảy ra gây tổn thương nhẹ hoặc tổn thương trung bình sức khỏe của NB (từ Mục 1đến Mục 6 của Phụ lục I)

-Tổn thương nhẹ là tổn thương tự hồi phục hoặc không cần can thiệp điều trị.

- Tổn thương trung bình là tổn thương đòi hỏi can thiệp điều trị,kéo dài thời gian nằm viện, ảnh hưởng đến chức năng lâu dài.

2. Báo cáo bắt buộc (đối với sự cố y khoa nghiêm trọng –Phụ lục II)

Áp dụng đối với các sự cố y khoa nghiêm trọng gây tổn thương nặng: là tổn thương đòi hỏi phải cấp cứu hoặc can thiệp điều trị lớn, gây mất chức năng vĩnh viễn hoặc gây tử vong, đặc biệt là các sự cố y khoa gây tử vong cho 01 NB và nghi ngờ có nguy cơ tiếp tục gây tử vong cho NB tiếp theo hoặc sự cố y khoa gây tử vong cho 02 NB trở lên trong cùng một tình huống, hoàn cảnh hoặc do cùng một nguyên nhân (từ mục 7 đến mục 9 của Phụ lục I).
 

PHỤ LỤC I

PHÂN LOẠI SỰ CỐ Y KHOA THEO MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Mô tả sự cố y khoa

Phân nhóm

Hình thức báo cáo

Theo diễn biến tình huống

Theo mức độ tổn thương đến sức khỏe, tính mạng người Xóc đĩa online tại Fun88

(Cấp độ nguy cơ-NC)

 

1

Tình huống có nguy cơ gây ra sự cố (near miss)
 

A

Chưa xảy ra (NC0)

 

2

Sự cố đã xảy ra, chưa tác động trực tiếp đến người Xóc đĩa online tại Fun88
 

B

Tổn thương nhẹ (NC1)

 

3

Sự cố đã xảy ra tác động trực tiếp đến người Xóc đĩa online tại Fun88, chưa gây nguy hại.
 

C

 

4

Sự cố đã xảy ra tác động trực tiếp đến người Xóc đĩa online tại Fun88, cần phải theo dõi hoặc đã can thiệp điều trị kịp thời nên không gây nguy hại
 

D

Báo cáo tự nguyện

5

Sự cố đã xảy ra gây nguy hại tạm thời và cần phải can thiệp điều trị
 

E

Tổn thương trung bình

(NC2)

 

6

Sự cố đã xảy ra, gây nguy hại tạm thời, cần phải can thiệp điều trị và kéo dài thời gian nằm viện
 

F

 

7

Sự cố đã xảy ra gây nguy hại kéo dài, để lại di chứng
 

G

Tổn thương nặng (NC3)

(kèm theo bảng sự cố y khoa nghiêm trọng)

 

8

Sự cố đã xảy ra gây nguy hại cần phải hồi sức tích cực
 

H

Báo cáo bắt buc

9

Sự cố đã xảy ra có ảnh hưởng hoặc trực tiếp gây tử vong
 

I

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC SỰ CỐ Y KHOA NGHIÊM TRỌNG (NC3)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

SỰ CỐ PHẪU THUẬT1.

Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 sai vị trí (bộ phận cơ thể)

Là Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 ở vị trí cơ thể người Xóc đĩa online tại Fun88 không đúng với những dữ kiện ghi trong hồ sơ Xóc đĩa online tại Fun88 án, ngoại trừ những tình huống khẩn cấp như:

A. Thay đổi vị trí Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 xảy ra quá trình Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023

B. Sự thay đổi này được chấp thuận.

2.

Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 sai người Xóc đĩa online tại Fun88:

Là Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 trên người Xóc đĩa online tại Fun88 không đúng với những dữ kiện về nhận diện người Xóc đĩa online tại Fun88 ghi trong hồ sơ Xóc đĩa online tại Fun88 án.3.

Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 sai phương pháp (sai quy trình) gây tổn thương nặng:

Là phương pháp Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 thực hiện không đúng với kế hoạch Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 đã đề ra trước đó, ngoại trừ những tình huống khẩn cấp như:

A. Thay đổi phương pháp Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 xảy ra trong quá trình Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023.

B. Sự thay đổi này được chấp thuận.


4.

Bỏ quên y dụng cụ, vật tư tiêu hao trong cơ thể người Xóc đĩa online tại Fun88 sau khi kết thúc Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 hoặc những thủ thuật xâm lấn khác: Ngoại trừ:

A. Y dụng cụ đó được cấy ghép vào người Xóc đĩa online tại Fun88 (theo chỉ định).

B. Y dụng cụ đó có trước Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 và được chủ ý giữ lại.

c. Y dụng cụ không có trước Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 được chủ ý để lại do có thể nguy hại khi lấy bỏ. Ví dụ như: những kim rất nhỏ hoặc những mảnh vỡ ốc vít.

5.

Tử vong xảy ra trong toàn bộ quá trình Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 (tiền mê, rạch da, đóng da) hoặc ngay sau Đánh Xóc Đĩa Trực Tuyến Uy Tín 2023 trên người Xóc đĩa online tại Fun88 có phân loại ASA độ I.

SỰ CỐ DO TRANG THIẾT BỊ

6.

Tử vong hoặc di chứng nặng liên quan tới thuốc, thiết bị hoặc sinh phẩm

7.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng hoặc liên quan đến chức năng của y dụng cụ trong quá trình chăm sóc người Xóc đĩa online tại Fun88 khác với kế hoạch đề ra ban đầu.

8.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng liên quan đến thuyên tắc khí nội mạch trong quá trình chăm sóc, điều trị người Xóc đĩa online tại Fun88.

Ngoại trừ: Những thủ thuật ngoại thần kinh hoặc tim mạch được xác định có nguy cơ thuyên tắc khí nội mạch cao.

SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NGƯỜI BỆNH

9.

Giao nhầm trẻ sơ sinh

10.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 trốn viện bị tử vong hoặc bị di chứng nghiêm trọng

11.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng do tự tử tại cơ sở Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88.

SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHĂM SÓC TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

12.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng liên quan đến lỗi dùng thuốc:

Bao gồm: Cho một loại thuốc mà biết người Xóc đĩa online tại Fun88 có tiền sử dị ứng thuốc và tương tác thuốc có khả năng đưa đến tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng.

Ngoại trừ: Những khác biệt có lý do của việc lựa chọn thuốc và liều dùng trong xử trí lâm sàng.

13.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng liên quan đến tán huyết do truyền nhầm nhóm máu
 


 14.

Sản phụ tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng liên quan đến quá trình chuyển dạ, sinh con:

Bao gồm những sự cố xảy ra trong thời kỳ hậu sản (42 ngày sau sinh).

Ngoại trừ:

A. Thuyên tắc phổi hoặc thuyên tắc ối

B. Gan nhiễm mỡ cấp tính trong thai kỳ

C. Xóc đĩa online tại Fun88 cơ tim.
 

15.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng do hạ đường huyết trong thời gian điều trị.
 

16.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng (vàng da nhân) do tăng bilirubin máu ở trẻ sơ sinh.
 

17.

Loét do tì đè độ 3 hoặc 4 xảy ra trong lúc nằm viện.
 

18.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng do tập vật lý trị liệu gây sang chấn cột sống
 

19.

Nhầm lẫn trong cấy ghép mô tạng.

Bao gồm nhầm lẫn tinh trùng hoặc trứng trong thụ tinh nhân tạo
 


SỰ CỐ DO MÔI TRƯỜNG
 

20.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng do điện giật.

Ngoại trừ: Những sự cố xảy ra do điều trị bằng điện (sốc điện phá rung hoặc chuyển nhịp bằng điện chọn lọc).
 

21.

Tai nạn do thiết kế đường oxy hay những loại khí khác cung cấp cho người Xóc đĩa online tại Fun88 như:

A. Nhầm lẫn chất khí. Hoặc

B. Chất khí lẫn độc chất
 

22.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng do bỏng phát sinh do bất kỳ nguyên nhân nào khi được chăm sóc tại cơ sở.
 

23.

Người Xóc đĩa online tại Fun88 tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng do té ngã trong lúc được chăm sóc y tế tại cơ sở.
 

SỰ CỐ ĐƯỢC CHO LÀ PHẠM TỘI HÌNH SỰ

24.

Giả mạo nhân viên y tế để điều trị cho người Xóc đĩa online tại Fun88
 

25.

Bắt cóc (hay dụ dỗ) người Xóc đĩa online tại Fun88 ở mọi lứa tuổi
 

26.

Tấn công tình dục người Xóc đĩa online tại Fun88 trong khuôn viên Xóc Đĩa Online Fun88
 

27.

Gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho người Xóc đĩa online tại Fun88 hoặc nhân viên y tế trong khuôn viên cơ sở Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88
 

28.

Các sự cố y khoa nghiêm trọng khác (NC3 loại G, H, I) không đề cập trong các mục từ 1 đến 27

return to top