Một số vấn đề cập nhật về tài chính theo Luật Khám chữa Xóc đĩa online tại Fun88 2023

Nội dung

Quy định điều kiện bảo đảm về tài chính từ Điều 106 – Điều 111.

Điều 106: Nguồn tài chính cho cơ sở KCB

Điều 107: Nguồn NSNN chi cho KCB

Điều 108: Quy định về tự chủ

Điều 109: Xã hội hóa trong hoạt động KBCB

Điều 110: Giá dịch vụ y tế đối với cơ sở KBCB

 

Xem toàn bộ bài báo cáo tại đây

return to top