Khám chữa Xóc đĩa online tại Fun88 trái tuyến hưởng bao nhiêu phần trăm khi có thẻ BHYT?

Nội dung

1. Cơ sở pháp lý:

 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

 

2. Nội dung phân tích

Mục 3, khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại Xóc Đĩa Online Fun88 tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại Xóc Đĩa Online Fun88 tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại Xóc Đĩa Online Fun88 tuyến huyện là 70% chi phí Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 

Một trong những trường hợp sau đây được xem là Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 trái tuyến:

- Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 không đúng nơi đăng ký khám, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 ban đầu khi không phải là tình trạng cấp cứu.

- Khám, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 trong trường hợp không có giấy chuyển tuyến của nơi đăng ký khám, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 ban đầu

 

Trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 trái tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như sau:

- Tại Xóc Đĩa Online Fun88 tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú

- Tại Xóc Đĩa Online Fun88 tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước)

- Tại Xóc Đĩa Online Fun88 tuyến huyện là 70% chi phí Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 (100% chi phí Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88, chữa Xóc đĩa online tại Fun88 từ ngày 01 tháng 01 năm 2016). 

return to top